Triduum do św. Judy Tadeusza - Dzień drugi

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Symbol Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, świętych Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Wołanie o przebaczenie

Panie nasz, Jezu Chryste, który nauczyłeś Twojego apostoła św. Judę prosić o odpuszczenie grzechów, pozwól i mnie, za jego przykładem, prosić o odpuszczenie wszystkich moich win.

Ojcze nasz - Zdrowaś Maryjo - Chwała Ojcu

Panie nasz, Jezu Chryste, przez wzgląd na dar odpuszczania grzechów, udzielony Twojemu apostołowi św. Judzie, przyjmij mój szczery żal i odpuść mi moje winy.

Ojcze nasz - Zdrowaś Maryjo - Chwała Ojcu

Panie nasz, Jezu Chryste, przez wzgląd na świętość, jakiej udzieliłeś Twojemu apostołowi, św. Judzie, rozbudź w moim sercu świętą gorliwość dla Ciebie i spraw, że będę trwał aż do końca w odważnej miłości.

Ojcze nasz - Zdrowaś Maryjo - Chwała Ojcu

Modlitwa końcowa

Chwalebny Święty Judo Tadeuszu, przez wzgląd na największe przywileje, które tak bardzo wywyższyły cię za życia, a więc ziemskie pokrewieństwo z naszym Panem Jezusem Chrystusem oraz apostolstwo, jak również przez wzgląd na chwałę, jaką cieszysz się teraz w niebie, będącą nagrodą za twoje trudy i twoje męczeństwo, uzyskaj dla nas od Dawcy wszelkich dóbr łaski duchowe i doczesne, których potrzebujemy, a szczególnie łaskę [przedstaw łaskę, której pragniesz]. Spraw także, byśmy potrafili uczynić skarb z nauczania, opartego na Boskim natchnieniu, jakie przekazałeś nam w twoim Liście. Spraw, byśmy wznosili budowlę doskonałości na fundamencie wiary, prosząc o wytrwanie w miłości Bożej dzięki łasce Ducha Świętego i oczekując miłosierdzia Jezusa Chrystusa w życiu wiecznym. Spraw, byśmy wszelkimi słusznymi środkami starali się pomagać błądzącym, wielbiąc w ten sposób chwałę, majestat, panowanie i moc Tego, który może zachować nas od grzechu i sprawić, że nieskalani będziemy radośnie oczekiwać przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego Boga i Zbawcy. Amen.

Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami i wypraszaj nam łaski, i ratuj nas od wszelkich złych przygód.

Módlmy się: Panie, Boże wszechmogący i miłosierny, zwracamy się z błaganiem do Twojego nieskończonego majestatu, aby apostoł św. Juda Tadeusz, nauczyciel i opiekun Twojego Kościoła, był u Ciebie naszym stałym orędownikiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

za: Święty Juda Tadeusz. Patron od spraw beznadziejnych, Wyd. Esprit, Kraków 2018.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza